Vil Danmark grønnere!

Bygningsundersøgelse

Der forekommer miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer i størstedelen af de danske bygninger. Formålet med at udføre en bygningsundersøgelse, forud for nedrivning eller renovering af en bygning, er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer, så de udførende håndværkere kan planlægge arbejdsmiljø og nødvendige værnemidler. Desuden er formålet, at de miljøfarlige stoffer kan udsorteres og bortskaffes under kontrollerede forhold, så de miljøfarlige stoffer ikke ender i naturen via genanvendelse af materialer fra nedbrydnings- eller renoveringsarbejdet. Aktiv Miljø Service har stor erfaring i rådgivning omkring total nedrivning, delvis nedrivning eller renovering, hvor der forekommer miljøfarlige stoffer i byggematerialer.

Screening

Som bygningsejer (bygherre) er du forpligtet til at lave en PCB-screening, når du skal renovere eller nedrive en eller flere bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977. Kravet er gældende såfremt du skal nedrive mere end 10 m2 eller genererer mere end 1 ton byggeaffald. Når du modtager nedrivningstilladelsen fra kommunen, vil det ofte være påkrævet, at der skal udarbejdes en PCB-screening med en række ja/nej spørgsmål. På baggrund af besvarelser i PCB-screeningen kan det være nødvendigt at udføre en kortlægning, hvor der udtages materialeprøver.

Kortlægning

Ved kortlægningen udtages der prøver af de bygningsdele, som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer og som skal nedrives eller som bliver berørt af renoveringen. De miljøfarlige stoffer udover PCB, er f.eks. tungmetaller, asbest, PAH’er og chlorerede paraffiner. Der udtages normalt prøver af forskellige materialer, f.eks. maling, lak, fuger, fliser, rørisolering samt linoleums- og vinylgulve. Bygherre skal overholde den gældende lovgivning på området både ift. arbejdsmiljø og affaldshåndtering. Det er også bygningsejerens (bygherres) ansvar og pligt, at entreprenøren er orienteret om forekomst af miljøfarlige stoffer, samt håndterer og bortskaffer efter gældende regler.


Miljørapport

Aktiv Miljø Service udarbejder en miljørapport på baggrund af de indsamlede oplysninger og prøver, og giver vejledning til håndtering af affaldet. Prisen på en miljøundersøgelse af bygninger er svær at forudsige, da prisen afhænger af variationen i de anvendte materialer, skjulte forekomster mv., men du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.